Vnitřní řád školní jídelny

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ BŘEZOLUPY

 I. Údaje o zařízení

 

Školské zařízení:                Základní škola a Mateřská škola Březolupy,

                                        okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Adresa:                             Březolupy 134, 687 13 Březolupy (školní jídelna ZŠ)

IČO:                                 75020491

Vedoucí školní jídelny:        Dagmar Čejková

Tel.:                                 576 013 360, 572 580 500

E-mail:                             jídelna@zsbrezolupy.cz

Web:                               www.skolnijidelna.cz

Kapacita školní jídelny:      240 obědů

 

II. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní

    jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní

    jídelně,v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,

 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

 • žáky základní školy - obědy

 • vlastní zaměstnance - obědy

 • bývalé zaměstnace ZŠ - obědy

 • zaměstnance obce - obědy

 • důchodce z Březolup v rámci sociálního programu obce

 • strávníky určené zřizovatelem

 

III. Provoz

Školní kuchyně vaří pouze v pracovní dny, podle provozu školy.

Provozní doba:                                                                                 6:00 - 14:30 hodin

Výdej obědů do jídlonosičů                                                                10:30 - 11:15 hodin

Stravování žáků a zaměstnanců                                                         11:20 – 13:30 hodin         

  

IV. Přihlášení k odebírání stravy 

Každý strávník (zákonný zástupce) je povinen vyplnit přihlášku ke stravování, která mu bude předána na ZŠ nebo MŠ, kde se stravuje nebo je také k dispozici na stránkách jídelny:  www.skolnijidelna.brezolupy.cz.

Přihlášky na nový školní rok jsou přijímány v přípravném týdnu, před zahájením školního roku (nebo kdykoliv i v průběhu školního roku), telefonicky, osobně či e-mailem na adrese: jidelna@zsbrezolupy.cz.

Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok. Případné nepravidelné stravování je třeba dohodnou individuálně s vedoucí ŠJ.

 

V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Žáci ZŠ, dospělí a cizí strávníci odebírají v jednom dni jeden oběd, děti MŠ odebírají polodenní /přesnídávku a oběd/ nebo celodenní stravu /přesnídávku, oběd a odpol.sv/. 

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději ráno do 7.30 hodin, telefonicky nebo osobně ve ŠJ. V případě nemoci má žák (zaměstnanec) právo odebrat jeden dotovaný oběd v první den nemoci a dále je povinen se ze stravování odhlásit. Za neodebranou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

 

VI. Úplata za školní stravování 

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.

 3. Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou stanoveny takto:

 • žáci 7 – 10 let oběd                                   24,- Kč      koeficient 0,7

 • žáci 11- 14 let oběd                                  25,- Kč      koeficient 0,8

 • žáci 15 let oběd                                         26,- Kč      koeficient 0,9  

 • dospělí strávníci – zaměstnanci školy 30,- Kč    pouze fin. limit, koef. 0,1

 • zaměstnanci OÚ                   35,- Kč fin. limit 30,- Kč + režie, koeficient 1,0

 • strávníci OÚ – důchodci     40,- Kč fin. limit 27,- Kč + režie, koeficient 0,9

 • strávníci OÚ                          42,- Kč fin. limit 30,- Kč + režie, koeficient 1,0


  VII. Způsob platby stravného

1.  Souhlas s inkasem z běžného účtu u různých bankovních ústavů

2.  Souhlas s inkasem z běžného účtu u České spořitelny – SPOROŽIRO

3.  Složenkou, jednorázovým příkazem

4. Hotově (pouze po předchozí dohodě)

Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků.

U strávníků platících jednorázovým příkazem je nutné vždy, při každé platbě, použít jako variabilní symbol osobní číslo strávníka.

Strava se platí zpětně, dle skutečně objednaných počtů obědů. Inkaso je vystavováno k 15. dni následujícího měsíce.

Případné přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. U strávníků, kteří pokračují ve studiu se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku. 

Strávníci, kteří neuhradí platbu do konce měsíce po vyúčtování, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování.

  

VIII. Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samo-správnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.   

 

IX. Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.

 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny, na internetových stránkách školy www.skolnijidelna.brezolupy.cz , www.ms.brezolupy.cz

 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

 

X. Vlastní organizace stravování

 1. Před školní jídelnou se stravující žáci řídí pokyny dozoru. Boty, svršky a školní brašny zůstávají uložené v šatně. Do školní jídelny nastupují žáci dle rozvrhu a v doprovodu učitele. Do jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny zdržovat nesmí.

 2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.

 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí.

 4. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.

 

XI. Konzumace jídla

 1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.

 2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.

 3. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.

 4. Jídlo se konzumuje u stolu zásadně vsedě, nápoje není dovoleno roznášet po jídelně.

 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.)

 6. Mimo prostory školní jídelny konzumují strávníci jídla jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla vydávána strávníkům dle Zřizovací listiny v rámci soc. programu obce, kdy se jídlo chystá ve vymezeném čase do v jídlonosičů.

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

 

XII. Dozory na jídelně

 1. Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy.

 2. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.

 3. Povinnosti dozoru na jídelně:

 • ručí za pořádek a klid v prostorách jídelny

 • žáky nenutí násilně do jídla

 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování

 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků

 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla

 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka

 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků

 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků)

 • reguluje osvětlení na jídelně

 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

 

XIII. Stravování v době nemoci žáka

 1. Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

 3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.

 4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.

 

XIV. Úrazy ve školní jídelně

 1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

 2. Úrazy ostatních strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

 

XV. Škody na majetku školní jídelny

 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako světci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.

 3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

 4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce před školní jídelnou, na webových stránkách školní jídelny a při podpisu přihlášky ke školnímu stravování.

 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny ředitelky školní jídelny a příslušného dozoru.

 4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017 

              V Březolupech dne 1. 9. 2019